Cọc đồng tiếp địa

Cọc tiếp địa bằng đồng
Chat với gian hàng
; //}