Thanh đồng vuông đỏ

Thanh đồng đỏ, thanh đồng dạng vuông
Chat với gian hàng
; //}